Stopa dyskontowa jest procentowym wskaźnikiem służącym do obliczania dyskonta, czyli procentu od sumy weksla potrącanego przy nabyciu tego weksla przed terminem płatności. W przypadku instrumentów o podstawie dyskontowej w momencie zawarcia kontraktu następuje przepływ kapitału pomniejszony o dyskonto w stosunku do wartości nominalnej, a w terminie wykupu następuje płatność równa...
Read more