Stopa dyskontowa

Stopa dyskontowa jest procentowym wskaźnikiem służącym do obliczania dyskonta, czyli procentu od sumy weksla potrącanego przy nabyciu tego weksla przed terminem płatności. W przypadku instrumentów o podstawie dyskontowej w momencie zawarcia kontraktu następuje przepływ kapitału pomniejszony o dyskonto w stosunku do wartości nominalnej, a w terminie wykupu następuje płatność równa wartości nominalnej. Stopa dyskonta podobnie jak stopa procentowa wynika z koncepcji wartości pieniądza w czasie. Zakłada ona, że określona suma pieniężna w dniu dzisiejszy ma inną wartość, niż ta sama suma pieniężna po pewnym okresie. Jest to wynikiem spadku siły nabywczej pieniądza , możliwością inwestowania, występowaniem ryzyka oraz preferowaniem bieżącej konsumpcji:

  • spadek siły nabywczej jest spowodowany rosnącą inflacją, w wyniku której po określonym czasie nie będziemy mogli nabyć tego samego produktu za tą samą kwotę;
  • możliwość inwestowania zakłada, że po korzystnym zainwestowaniu określonej kwoty, po pewnym czasie będzie ona warta więcej niż obecnie (tz. przyniesie pewien dochód). Oznacza to, że ta sama kwota nie zainwestowana, będzie po tym samym czasie warta mniej;
  • występowanie ryzyka oznacza, że po okresie inwestycji możemy nie uzyskać określonego spodziewanego dochodu. Wynika z tego, że wartość określonej kwoty nie obarczonej ryzykiem jest większa, niż wartość tej samej kwoty obarczonej ryzykiem;
  • preferowanie bieżącej konsumpcji oznacza, że większość ludzi bardziej sobie ceni określoną kwotę przeznaczoną na bieżącą konsumpcję, niż to samą kwotę przeznaczoną na konsumpcję po pewnym czasie.

W przypadku inwestycji w instrumenty finansowejo podstawie dyskontowebardzo ważną rolę odgrywa wartość obecna instrumentu (bieżąca,aktualna – Present Value -PV) Jest to wartość jaką musimy zapłacić w dniu dzisiejszym za określony instrument finansowy lub wartość jaką otrzymamy w dniu dzisiejszym po sprzedaży instrumentu finansowego.

Wyznaczenie wartości obecnej ma na celu wycenę instrumentu w dniu dzisiejszym , gdy znana jest jego wartość przyszła lub określeniu inwestycji początkowej, która potrzebna jest do otrzymania wartości przyszłej. Wartość obecną pojedynczego przepływu pieniężnego możemy określić na podstawie:

a) kapitalizacji prostej wg wzoru;

 

PV = FV / (1 + nr)

b) kapitalizacji rocznej wg wzoru;

PV = FV / (1 + r)n

c) kapitalizacji częstszej niż raz w roku wg wzoru:

PV= FV (1 + r /m)nm

gdzie:

PV – wartość obecna (Present Value -PV)

FV – wartość przyszła (Future Value -FV)

n – okres inwestycji

r - stopa zwrotu

m – liczba kapitalizacji w ciągu roku

 Na podstawie powyższych wzorów możemy wyciągnąć następujące wnioski, że wartość obecna jest tym niższa im wyższa jest stopa procentowa oraz większa liczba okresów. Wartość obecna jest tym wyższa im wyższa jest wartość przyszła.

Jak widzimy stopa dyskonta nie jest równa stopie zwrotu, ponieważ w przypadku stopy dyskonta zrzekamy się przyszłych środków finansowych na rzecz środków obecnych. Jesteśmy więc stroną sprzedającą. Jak zaznaczyliśmy wcześniej będzie to w większości przypadków Skarb Państwa sprzedający instrumenty dłużne o podstawie dyskontowej na rynku pierwotnym. Jednak może to być także każdy inny inwestor sprzedający instrumenty dłużne o podstawie dyskontowej na rynku wtórnym.

Stopa dyskonta

rd = (FV – PV / FV)x100%

gdzie:

rd - stopa dyskonta;

PV – wartość obecna (Present Value -PV);

FV – wartość przyszła (Future Value -FV) – nominalna.

Potrzebujemy gotówkę w dniu dzisiejszym. Posiadamy bony skarbowe o wartości nominalnej 1000 zł., które sprzedajemy po cenie 930 zł. ( z dyskontem = 70 zł.). Podstawiając wartości pod wzór otrzymujemyrd - stopę dyskonta = 7 %.

Natomiast jako kupujący zainwestowaliśmy w dniu dzisiejszym 930 zł. aby w dniu wykupu przez Skarb Państwa otrzymać wartość nominalną = 1000 zł. Zatem stopa zwrotu z takiej inwestycji

 

r= (FV – PV / PV)x100%

równa będzie r = 7,52 %

Inwestując w instrumenty dłużne z dyskontem powinniśmy brać pod uwagę ryzyko niewypłacalności oraz wskaźnik inflacji. Im większe ryzyko tym większe powinno być dyskonto. W przypadku instrumentów emitowanych przez Skarb Państwa o wysokim ratingu ryzyko to jest bardzo małe (w praktyce uznaje się za „0” (zerowe). Natomiast wskaźnik inflacji bardzo mocno wpływa na realną stopę zwrotu. Jeżeli w okresie do wykupu wskaźnik inflacji będzie rosnąć to dobrego wyboru dokonała strona sprzedająca , gdy będzie malał dobrego wyboru dokonał kupujący.

Zobacz także interesujące frazy:

  • stopa dyskontowa nbp;
  • roczna stopa dyskontowa;
  • stopa dyskontowa 2011;
  • stopa dyskontowa wzór. 


Written by

opis użytkownika

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message